Projekt zagospodarowania terenu jako istotny element projektu budowlanego
Dom z katalogu nie wychodzi taniej
8 lipca 2020
Projekt zagospodarowania terenu jako istotny element projektu budowlanego
Usytuowanie domu względem stron świata – dlaczego to ma znaczenie?
14 grudnia 2020

Projekt zagospodarowania terenu jako istotny element projektu budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu jako istotny element projektu budowlanego

Sporządzenie projektu budowlanego jest niezbędne zarówno w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jak i ze względu na realizację inwestycji. Składa się on z dwóch podstawowych części – projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu. Tutaj przeczytasz, co w nim powinno się znaleźć, kto go sporządza i jakie są dotyczące go podstawowe wymogi.

Kto może go wykonać?

Projekt zagospodarowania terenu opracowuje projektant posiadający stosowne uprawnienia budowlane do projektowania i będący czynnym członkiem izby samorządu zawodowego (izby architektów lub inżynierów budownictwa). Plan zagospodarowania terenu należy sporządzić dla każdego rodzaju budynku, zabudowy lub innych obiektów budowlanych na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę. Jej skala to najczęściej 1:500 lub 1:1000. Prawidłowa realizacja projektu zagospodarowania terenu zwykle wymaga szeregu uzgodnień, weryfikacji kontekstu oraz ram formalno-prawnych, otoczenia, uzbrojenia terenu i sąsiedniej zabudowy.

Co zawiera projekt?

Projekt zagospodarowania terenu składa się z wielu elementów. Przede wszystkim określa orientację położenia działki w stosunku do sąsiadujących terenów i stron świata. Ponadto uwzględnia jej usytuowanie, obrys budynków, a także układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych. W budynkach oznacza się wejścia, wjazdy, liczbę kondygnacji i urządzenia budowlane. Podaje się także wymiary i wzajemne odległości obiektów i urządzeń oraz ich przeznaczenie nawiązując do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich. Istotnym elementem zagospodarowania działki są informacje branżowe dotyczące uzbrojenia podziemnego – zarówno istniejącego, jak i projektowanego. Mogą być to np. sieci:

– wodociągowe,

– cieplne,

– gazowe,

– elektryczne,

– telekomunikacyjne,

– kanalizacji sanitarnej,

– kanalizacji deszczowej.

Układ komunikacyjny uwzględnia drogi wewnętrzne, podjazdy, chodniki i miejsca postojowe. Układ zieleni informuje o istniejącym zadrzewieniu oraz planowanych strefach z podziałem na zieleń wysoką i niską. Na projekcie muszą znaleźć się także miejsce składowania odpadów, a także planowane ogrodzenie wraz z furtkami i bramami wjazdowymi. Projekt zagospodarowania terenu zawiera również część opisową. Określa ona, jaki jest przedmiot inwestycji i jak prezentuje się istniejący stan zagospodarowania działki. Do tego dołącza się opisy planowanych zmian, które stanowią uzupełnienie części rysunkowej projektu.  Zawierają się w tym m.in. zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania, czyli np.:

– powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych;

– powierzchnie dróg, parkingów, placów, chodników i terenów zielonych;

– powierzchnie biologicznie czynne i pozostałe części.

Muszą także znaleźć się informacje dotyczące tego, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków i czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niezbędne są informacje na temat istniejących lub przewidywanych zagrożeń dla środowiska, higieny lub zdrowia użytkowników obiektów, a także inne dane mogące wynikać ze specyfiki danej inwestycji.